5 – “خط های عمودی و افقی بر روی تلویزیون وجود دارد”

درصورتی که تنها خط های افقی داشته باشید احتمال خرابی برد مین یا پنل وجود داردو نیاز به تعمیر دارد. اگر خط های عمودی دارید ممکن است دستگاه آبخوردگی دارد یا پنل آن مستهلک شده است. اما اگر هم خطوط عمودی و هم خطوط افقی در تصویر دارید پنل شما شکسته است و باید تعویض شود.