2 – “نور صفحه تلویزیون کم شده است”

تنظیمات را بررسی کنید که نور تصویر در تنظیمات تصویر کم نشده باشد و گزینه صرفه جویی روشن نباشد. مطمئن شوید که ایراد از تلویزیون ال ای دی باشد. منبع خارجی مثل گیرنده دیجیتال و … را امتحان کنید. برای حل مشکل با ما در تماس باشید.