تگ - تعمیر کلید ها

نمایش جوی استیک

کنترل بدون کنترل تلویزیون های اسمارت امروزی

نوشته شده توسط دیدگاه :0

بگونه ای طراحی شده اند تا در نمای ظاهری تلویزیون دیده نشوند. تلویزیون هوشمند با دکمه های روی آن مسخره نیست! مخفی و دور از دسترس، اما بدون این ها هم نمی شود. باید گرفتار شوید تا بدانید چه می گویم.